ZAKRES USŁUG
Przedmiotem działalności Kancelarii są usługi świadczone na rzecz osób fizycznych oraz kompleksowa obsługa przedsiębiorców: spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w sprawach z zakresu:

PRAWA CYWILNEGO:
 • odszkodowania (komunikacyjne, osobowe, majątkowe) od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych, podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody,
 • prawo nieruchomości (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności nieruchomości, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, służebności w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, hipoteka, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • prawo zobowiązań (roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów, odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, sporządzanie projektów umów),
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, zachowek, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, stwierdzenie nieważności testamentu),
 • prawo lokalowe,
 • prawo przewozowe,
 • prawo autorskie,
 • prawo budowlane i nieruchomości,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • prawo ksiąg wieczystych i postępowania wieczysto-księgowego,
 • zabezpieczenie i windykacja należności,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami,
 • opracowywanie pism procesowych, m.in.: pozew, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna;
PRAWA RODZINNEGO i OPIKUŃCZEGO:
 • sprawy o rozwód i separację,
 • alimenty (sporządzenie pozwu o alimenty, podwyższenie/obniżenie alimentów),
 • władza rodzicielska (pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej, pomoc w sporządzeniu porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej)
 • kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy majątkowe miedzy małżonkami, w tym podział majątku wspólnego,
 • sporządzanie pism procesowych m. in. pozew, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna,
 • opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym;
PRAWA KARNEGO, WYKROCZEŃ, WYKONAWCZEGO, KARNOSKARBOWEGO:
 • reprezentowanie stron w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym,
 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym: odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary, dozór elektroniczny,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniach przed sądami,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia,
 • sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • sprawy dotyczące nieletnich: o demoralizację, czyn karalny, stosowanie środków wychowawczych, poprawczych,
 • sporządzanie pism procesowych m. in. apelacja, zażalenie, kasacja;
PRAWA GOSPODARCZEGO i HANDLOWEGO:
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie bieżącej obsługi przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji,
 • tworzenie oraz analiza umów spółek i statutów,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej oraz sądami rejestrowymi,
 • przygotowanie projektów umów,
 • wydawanie opinii prawnych dotyczących umów;
PRAWA PRACY:
 • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia,
 • opracowywanie umów o zakazie konkurencji oraz o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone,
 • opracowywanie regulaminów pracy/regulaminów wynagradzania/regulaminów ZFŚS,
 • postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy oraz przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • odszkodowanie w przypadkach nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy,
 • roszczenia wynikające z tzw. „zwolnienia grupowego”, „indywidualnego”,
 • sprawy dotyczące świadectw pracy oraz kar porządkowych,
 • mobbing, dyskryminacja;
 PRAWA ADMINISTRACYJNEGO:
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniach administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi,
 • udzielanie pomocy prawnej w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych/zezwoleń/koncesji.
     
DANE KONTAKTOWE:   NA SKRÓTY:
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Fichner - Szostek
Ul. Jagiellońska 13/1c
33-300 Nowy Sącz
Tel. 660 632 980
e-mail: fichner@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Izabela Janik - Tokarczyk
Ul. Jagiellońska 13/1c
33-300 Nowy Sącz
Tel. 530 745 048
e-mail: adw.janik.tokarczyk@gmail.com
| O firmie
| Zakres usług
| Dokumenty do pobrania
| Kontakt 
Copyright © Kancelaria Adwokacka Nowy Sącz. Realizacja projektu : Verakom