Zakres usług

Przedmiotem działalności Kancelarii są usługi świadczone na rzecz osób fizycznych oraz kompleksowa obsługa przedsiębiorców: spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w sprawach z zakresu:

1

PRAWA CYWILNEGO:

- odszkodowania (komunikacyjne, osobowe, majątkowe) od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych, podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody,
- prawo nieruchomości (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności nieruchomości, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, służebności w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, hipoteka, zastaw),
- prawo zobowiązań (roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów, odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, sporządzanie projektów umów),
- prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, zachowek, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, stwierdzenie nieważności testamentu),
- prawo przewozowe,
- prawo autorskie,
- prawo budowlane i nieruchomości,
- ochrona dóbr osobistych,
- prawo ksiąg wieczystych i postępowania wieczysto-księgowego,
- zabezpieczenie i windykacja należności,
- reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
- reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami,
- opracowywanie pism procesowych, m.in.: pozew, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna;

2

PRAWA RODZINNEGO i OPIEKUŃCZEGO:

- sprawy o rozwód i separację,
- alimenty (sporządzenie pozwu o alimenty, podwyższenie/obniżenie alimentów),
- władza rodzicielska (pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej, pomoc w sporządzeniu porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej)
- kontakty z dzieckiem,
- ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
- sprawy majątkowe miedzy małżonkami, w tym podział majątku wspólnego,
- sporządzanie pism procesowych m. in. pozew, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna,
- opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
- reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym;

3

PRAWA KARNEGO, WYKROCZEŃ, WYKONAWCZEGO, KARNOSKARBOWEGO:

- reprezentowanie stron w postępowaniu przygotowawczym,
- obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym,
- obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym: odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary, dozór elektroniczny,
- sprawy o ułaskawienie,
- reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniach przed sądami,
- sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia,
- sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
- sprawy dotyczące nieletnich: o demoralizację, czyn karalny, stosowanie środków wychowawczych, poprawczych,
- sporządzanie pism procesowych m. in. apelacja, zażalenie, kasacja;

4

PRAWA GOSPODARCZEGO i HANDLOWEGO:

- reprezentacja przedsiębiorców przed sądami w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
- prowadzenie bieżącej obsługi przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji,
- tworzenie oraz analiza umów spółek i statutów,
- reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej oraz sądami rejestrowymi,
- przygotowanie projektów umów,
- wydawanie opinii prawnych dotyczących umów;

5

PRAWA PRACY:

- przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia,
- opracowywanie umów o zakazie konkurencji oraz o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone,
- opracowywanie regulaminów pracy/regulaminów wynagradzania/regulaminów ZFŚS,
- postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy,
- przywrócenie do pracy oraz przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
- uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
- odszkodowanie w przypadkach nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy,
- roszczenia wynikające z tzw. „zwolnienia grupowego”, „indywidualnego”,
- sprawy dotyczące świadectw pracy oraz kar porządkowych,
- mobbing, dyskryminacja;

6

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO:

- sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
- sporządzanie pism procesowych w postępowaniach administracyjnych,
- sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi,
- udzielanie pomocy prawnej w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych/zezwoleń/koncesji.

© 2021 Kancelaria Adwokacka Nowy Sącz. Realizacja: Verakom
TAGI: adwokat Nowy Sącz, mecenas, rozwód, odszkodowanie, alimenty, podział majątku